หน้าแรก

โรงเรียนบ้านชีลองใต้

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

โรงเรียนบ้านชีลองใต้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นักเรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ